ANBI

Stichting Gireloup

KvK: 01086221 RSIN 808325309

 Contact: www.gireloup.org  /  info@gireloup.org

Doelstelling: Bevorderen van kunst en educatie.

Financieel jaaroverzicht 2018
Stichting Gireloup

Stichting Gireloup is sinds 1 januari 2008 een ANBI-stichting en richt zich op kleinschalige educatieve en creatieve projecten over natuur en ambacht.
De Stichting is 6 oktober 1999 opgericht op initiatief van de dames H.J.W. Reurop en M.E. Pluim. Het komende jaar bestaan we dus 20 jaar. Een jubileum.
In de statuten is het algemeen maatschappelijk doel vastgesteld, gericht op creatieve en culturele educatie. Op basis daarvan heeft de Stichting de ANBI-status gekregen van de belastingdienst en de daaraan verbonden fiscale faciliteiten met name voor donateurs en schenkingen aan de Stichting.
Het registratienummer is RSIN 808.325.309
De Stichting bankiert bij de Rabobank en het IBAN-nummer is NL74RABO0322909589
(en de BIC-code van de bank is RABONL2U)

In 2018 heeft de Stichting onderstaande projecten ondersteund:
-Artists in Residence
-Workshops keramiek/houtbewerken
-Stichting BeschermjassenPoli Noord Nederland te Groningen
-Stichting Waterdrager Zwolle
-Diverse kleine projecten in Nederland
-Project zeeschildpadden
-Stichting Artphy, Wessinghuizen

Onze website geeft algemene informatie, www.gireloup.com.
Nieuwe ideeën, financiële bijdragen en nieuwe aanvragen zijn van harte welkom.

2018 was in financieel opzicht een moeilijk jaar, aangezien de oorspronkelijke bron dreigt op te drogen. Met name het beheer en onderhouden van de terreinen en gebouwen vraagt veel tijd en energie. En de onderhoudskosten zijn gestegen.
In 2017 en 2018 zijn een aantal stappen gezet naar uitbreiding van de activiteiten in de richting van kunstcursussen en accommodatieverhuur/AirB&B.
Er is veel energie gestoken in bijzondere keramiektrainingen en exposities.
Daarnaast is gezocht naar mogelijkheden de vaste kosten te verminderen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via de website of rechtstreeks met de bestuursleden via de penningmeester, tel. 0629332040.

In de volgende bijlagen vindt u het financieel jaaroverzicht, aldus opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur.

Marianne E. Pluim, voorzitter
Dik A. Bolkestein, secretaris
Aldrik J. van Drooge, penningmeester
Oudehorne, 15 mei 2019

Bijlage 1: Balans van de Stichting Gireloup per 31 december 2018

Activa 31 december 2018

Project Codeso € 295.000
Overige projecten € 9.400
Rabo-bankrekening € 15.079
____________

€ 319.479
Passiva

Stichtingsvermogen € 275.000
Af: verlies -/- € 4.987
____________

270.013
Reservering onderhoud 49.466
____________

Totaal € 319.479

Bijlage 2: Resultatenoverzicht Stichting Gireloup 2018 met vergelijkende cijfers 2017
Ontvangsten 2018 2017

Verkoop keramiek 1.085 € 1.280
Schenkingen 12.000 € 11.700
Opbrengst verhuur 1.000 € 6.411
Donaties 1.327 € 540
________ ___________

€ 15.412 € 19.931
Stichtingskosten

Keramiekprojecten/trainingen 3.410 € 5.880
Onderhoud/investeringen/afschrijvingen 5.787 € 4.494
Huisvesting en secretariaat 5.150 € 6.730
Autokosten 2.260 € 2.810
Exposities 1.240 € 1.480
Diverse projecten 2.552 € 4.150
_______ ___________

€ 20.399 € 25.544
___________ ___________
Verlies 2018, resp. 2017 -/- € 4.987 -/- € 5.613