ANBI

Financieel jaaroverzicht 2019 Stichting Gireloup

De Stichting is 6 oktober 1999 opgericht op initiatief van de dames H.J.W. Reurop en M.E. Pluim en bestaat dus 20 jaar. Een jubileum.
In de statuten is het algemeen maatschappelijk doel vastgesteld, gericht op creatieve en culturele educatie. Op basis daarvan heeft de Stichting per 1 januari 2008 de ANBI- status gekregen van de belastingdienst en de daaraan verbonden fiscale faciliteiten met name voor donateurs en schenkingen aan de Stichting.
ANBI-registratienummer: RSIN 808.325.309. KvK-nummer: 01086221.
De Stichting bankiert bij de Rabobank: NL74RABO0322909589
(en de BIC-code van de bank is RABONL2U)

In 2019 heeft de Stichting diverse projecten ondersteund, o.a.:

-Artists in Residence
-Workshops keramiek/houtbewerken
-Stichting BeschermjassenPoli Noord Nederland te Groningen -Stichting Waterdrager Zwolle
-Diverse kleine projecten in Nederland
-Project zeeschildpadden
-Stichting Artphy, Wessinghuizen

Onze website geeft algemene informatie, www.gireloup.com.
Nieuwe ideeën en financiële bijdragen zijn met name in deze tijd van harte welkom.

2019 was in financieel opzicht een moeilijk jaar, aangezien de oorspronkelijke bron dreigt op te drogen. Met name het beheer en onderhoud van de terreinen en gebouwen vraagt veel tijd en energie. En de onderhoudskosten zijn gestegen.
Er is veel energie gestoken in bijzondere keramiektrainingen en exposities.
Door de huidige corona-crisis zijn de inkomsten voor het komende jaar zeer onzeker. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via de website www.gireloup.com.

In de volgende bijlagen vindt u het financieel jaaroverzicht, aldus opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur op 1 juli 2020.

Marianne E. Pluim, voorzitter
Dik A. Bolkestein, secretaris
Aldrik J. van Drooge, penningmeester
Adres secretariaat:
Milja van der Heij, Hascarstrjitte 20, 8633 KN Ysbrechtum

Bijlage 1: Balans van de Stichting Gireloup per 31 december 2019

Activa 31 december 2019
Project Codeso € 215.000
Overige projecten €      5.850
Rabo-bankrekening €      5.237
________
€ 226.087
Passiva
Stichtingsvermogen € 185.000
Af: verlies 2019 -/- €      4.874
________
  180.126
Achterstallig onderhoud + reservering corona-crisis €    45.961
Totaal € 226.087

Bijlage 2: Resultatenoverzicht Stichting Gireloup 2019 met vergelijkende cijfers 2018

 

Ontvangsten 2019 2018
Verkoop keramiek 1.500   1.085
Schenkingen 5.450 12.000
Opbrengst verhuur  945  1.000
Donaties 4.470 1.327
______ ______
€ 12.365 € 15.412
Stichtingskosten 2019 2018
Keramiekprojecten/trainingen 2.410 3.410
Onderhoud/investering/afschrijving 6.870 5.787
Huisvesting en secretariaat 3.150 5.150
Autokosten 1.324 2.260
Exposities    500 1.200
Diverse projecten 2.985 2.552
______ _____
€ 17.239 € 20.399
_____________________
 
Verlies 2019 resp. 2018 €   4.874 €    4.987

 

Activa     31 December 2019