ANBI

Financieel jaaroverzicht 2021

Stichting Gireloup

 

 

De Stichting is 6 oktober 1999 opgericht op initiatief van de dames H.J.W. Reurop en M.E. Pluim.

In de statuten is het algemeen maatschappelijk doel vastgesteld, gericht op creatieve en culturele educatie. Op basis daarvan heeft de Stichting per 1 januari 2008 de ANBI-status gekregen van de belastingdienst en de daaraan verbonden fiscale faciliteiten met name voor donateurs en schenkingen aan de Stichting.

ANBI-registratienummer: RSIN 808.325.309. KvK-nummer: 01086221.

De Stichting bankiert bij de Rabobank: NL74RABO0322909589

(en de BIC-code van de bank is RABONL2U)

In 2020 zijn als gevolg van de coronapandemie diverse projecten stilgevallen, zoals:

Artists in Residence / workshops / keramiek e.d., terwijl de vaste kosten doorlopen.

2021 was in financieel opzicht een zwaar jaar, waarbij de oorspronkelijke bron dreigt op te drogen. Met name het beheer en onderhoud van de terreinen en gebouwen vraagt veel tijd en energie.  Onderhoudskosten stijgen en ook extra afwaarderingen zijn nodig.

Door de huidige wereld-crisis zijn de inkomsten voor het komende jaar zeer onzeker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via de website     www.gireloup.org

In de volgende bijlagen vindt u het financieel jaaroverzicht, aldus opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur op 1 juli 2022.

Marianne E. Pluim, voorzitter

Dik A. Bolkestein, secretaris

Aldrik J. van Drooge, penningmeester

_________________________

Bijlage 1 Stichting Gireloup financieel jaarverslag 2021

Activa 31 december 2021
Project Codeso  90.000
Overige projecten     6.734
Rabobankrekening     6.382
________
    103.116
Passiva
Stichtingsvermogen 1/1/2021    151.649
Af: verlies2021       13.215
Extra afwaardering      40.000
Vermogen

31 december 2021

    98.434
Achterstallig onderhoud       4.682

_________

   103.116

Bijlage 2 Resultatenoverzicht Stichting Gireloup 2020 met vergelijkende cijfers2019.

 

Ontvangsten   2021  
Verkoop keramiek
Schenkingen 2.500
Opbrengst verhuur
Donaties 1.057
______
€ 3.557
Stichtingskosten
Keramiekprojecten/trainingen
Onderhoud/afschrijvingen 8.818
Huisvesting en secretariaat 3.536
overige kosten    728
Diverse projectkosten 3.690
_______ ______
16.772
Verlies 2021
  €  13.215